بازدید مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی استان از شبکه بهداشت و درمان چرام

بازدید مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی استان از شبکه بهداشت و درمان چرام

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی استان از شبکه بهداشت و درمان چرام بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان چرام، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی به مراجعین و روال انجام امور مختلف کاری از مراکز خدمات جامع سلامت شهر