افتتاح خانه محیط زیست در بخشداری سرفاریاب به نمایندگی از سه خانه محیط زیست بخش-

افتتاح خانه محیط زیست در بخشداری سرفاریاب به نمایندگی از سه خانه محیط زیست بخش-

مهمترین مشکل زیست محیطی در سطح شهرستان و بخش سرفاریاب، بحث زباله های خانگی است که با همکاری شهرداران و دهیاران محترم و مدیریت صحیح و دفع بهداشتی آنها می توانیم در حفظ سلامت محیط زیست بسیار کمک کنیم؛